9085005 – GM KAKI VENCY 9MAINAN MATA PUTIH [37.5% – 5.43gr]
10